Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, bir toplum içindeki bireylerin davranışlarını düzenleyen ve suç işleyenlere uygulanacak cezaları belirleyen hukuk dalıdır. Ceza hukuku, toplumda düzeni sağlamak, suç işleyenleri caydırmak ve adaleti tesis etmek amacıyla oluşturulmuş bir hukuk dalıdır. İşlediği suçlar nedeniyle bir bireye uygulanabilecek cezaları belirlerken, bu hükümler genellikle bir ülkenin ceza kanunları tarafından belirlenir.

Ssuçlar ve suçlularla ilgili temel prensipleri ve yaptırımları düzenleyen bir disiplindir. Bu hukuk dalının temel prensipleri arasında suçun kanunilik ilkesi, suç ve ceza arasındaki orantılılık, suçun bireysel sorumluluğu gibi konular bulunur. Ceza hukuku, bir kişinin suç işlediğine dair yeterli kanıtların bulunması durumunda devreye girer ve bu kişiye çeşitli cezalar uygulanır.

Ceza hukukunun temel amaçları arasında suç işleyen bireyleri cezalandırmak, toplumu suçlardan korumak, suç işleyenleri rehabilite etmek ve suç işlemeyi caydırmak bulunur. Ceza hukuku, genellikle ağır suçlara ağır cezalar öngörürken, daha hafif suçlar için daha hafif cezalar öngörebilir. Ceza sistemleri, adaletin sağlanması, toplum düzeninin korunması ve kişi haklarının güvence altına alınması gibi temel prensipleri içerir.

Ceza Hukuku Bölümleri

Ceza Hukuku, geniş bir alanı kapsayan ve suçlar ile bu suçlara uygulanacak yaptırımları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Ceza hukukunun temel bölümleri, bu geniş yelpazede farklı konuları ele alan ve işleyişini düzenleyen alt disiplinleri içerir. Bu ana bölümler şunlardır:

Maddi Ceza Hukuku

 • Maddi Ceza Hukuku, suçları ve bu suçlara uygulanacak cezaları düzenleyen temel alanı kapsar. Bu bölüm, genel ve özel hükümler olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır.
 • Ceza Hukuku Genel Hükümler, temel hukuki prensipleri ve genel suç tiplerini içerir. Suçun unsurları, cezanın mahiyeti gibi konuları ele alır.
 • Ceza Hukuku Özel Hükümler, belirli suç tiplerine ve bu suçlar için öngörülen cezalara odaklanır. Örneğin, hırsızlık, cinayet, dolandırıcılık gibi spesifik suçları içerir.

Ceza Muhakemesi Hukuku

Ceza Muhakemesi Hukuku, ceza davalarının nasıl yürütüleceğini, şüphelilerin hakları, delillerin toplanması, mahkemelerin işleyişi gibi süreçleri düzenleyen bir alt dalıdır. Bu bölüm, adil yargılanma, savunma hakkı gibi temel prensipleri içerir.

Ceza İnfaz Hukuku

Ceza İnfaz Hukuku, mahkumların cezalarını infaz etme sürecini düzenler. Cezaevi koşulları, hükümlülerin hakları, rehabilitasyon süreçleri gibi konuları içerir. Bu bölüm, suç işleyenlerin topluma yeniden kazandırılması amacını taşır.

Ceza Hukuku Genel Hükümler

Ceza Hukuku Genel Hükümler, ceza hukukunun temel prensiplerini ve genel kavramlarını içeren önemli bir alt disiplindir. Bu hükümler, suç olgusunu ve suçtan doğan sorumluluğu düzenleyen genel kuralları kapsar. Ceza Hukuku Genel Hükümlerine ilişkin temel başlıklar şöyle:

 • Suç ve Ceza Kavramları: Ceza Hukuku Genel Hükümler, suç kavramını tanımlar ve suç işlemenin ne anlama geldiğini belirler. Suçun unsurları, cezanın mahiyeti gibi temel kavramlar bu başlık altında ele alınır.
 • Suç İşleme Yeteneği: Bu hükümler, suç işleme yeteneği konusunu düzenler. Suç işleyen kişinin akıl sağlığı, erginlik durumu gibi faktörler, suçun işlenmesinde etkili olan unsurlardır.
 • Kusurluluk İlkesi: Suç işleyen kişinin kusurluluk durumu, yani suçu işlerken kusurlu olup olmadığı, Ceza Hukuku Genel Hükümler altında değerlendirilir. Kusurluluk, kasıt ve taksir gibi alt başlıklarla incelenir.
 • Ceza Sorumluluğu: Ceza Hukuku Genel Hükümler, bireylerin işledikleri suçlar nedeniyle nasıl sorumlu tutulacaklarını belirler. Bu başlık, suçun kişisel sorumluluğunu ve bu sorumluluğun nasıl tespit edileceğini kapsar.
 • Cezanın Mahiyeti: Cezanın mahiyeti, yani cezanın amacı ve hukuki niteliği, bu hükümler kapsamında incelenir. Cezanın caydırıcı, öğretici veya rehabilite edici bir işlevi olup olmadığı değerlendirilir.
 • Teşebbüs ve İştirak: Ceza Hukuku Genel Hükümler, suçun teşebbüs aşamasında veya birden fazla kişi tarafından işlenmesi durumunda nasıl bir sorumluluk söz konusu olduğunu düzenler. Teşebbüs, suçu tamamlamaya yönelik eylemleri içerirken, iştirak ise birden fazla kişinin suça katılmasını kapsar.

Bu başlıklar altında toplanan Ceza Hukuku Genel Hükümleri, suç olgusunun temel prensiplerini ve suçluyla ilgili genel kavramları düzenleyerek, ceza hukukunun işleyişini sağlamak ve adil bir hukuk sistemi oluşturmak amacını taşır.

Ceza Hukuku Özellikleri

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramları üzerine odaklanan, toplumsal düzeni sağlamayı, suç işleyenleri cezalandırmayı ve adaleti temin etmeyi amaçlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalının birçok özelliği bulunuyor, ceza hukukunun temel özellikleri şu şekilde:

 • Kamu Hukuku Niteliği: Ceza hukuku, genellikle kişinin toplumla olan ilişkilerini düzenler ve bu nedenle kamu hukuku niteliği taşır. Suçlar, genellikle kamuya karşı işlenir ve devletin toplum düzenini koruma görevi çerçevesinde bu suçlara müdahale eder.
 • Kamu Düzeni ve Güvenliği İle İlgili: Ceza hukuku, genellikle toplumun genel düzenini ve güvenliğini sağlamaya yöneliktir. Suçlar, toplum düzenini bozan eylemler olarak kabul edilir ve cezalandırılır.
 • Ceza Yaptırımı: Temel amacı suç işleyenleri cezalandırmak olan ceza hukukunun en önemli özelliklerinden biri, suçlulara yönelik ceza yaptırımını içermesidir. Bu yaptırımlar, genellikle hapis cezası, para cezası, toplum hizmeti gibi çeşitli biçimlerde görülür.
 • Suç ve Cezada Kanunilik İlkesi: Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını belirlemede ve suçların cezalandırılmasında kanunilik ilkesine dayanır. Suçlar, önceden kanunlarla belirlenmiş olmalıdır ve cezalar da bu kanunlar çerçevesinde uygulanmalıdır.
 • İnsan Haklarına Saygı: Ceza hukuku, suçluların insan haklarına saygı gösterilerek cezalandırılmalarını sağlamaya çalışır. Adil yargılanma, işkence yasağı gibi temel insan haklarına saygı ilkesi ceza hukukunun ayrılmaz bir parçasıdır.
 • Özgürlükten Mahrumiyet Yetkisi: Ceza hukuku, suçlu bulunan kişilerin özgürlüğünden mahrum bırakılması yetkisini içerir. Hapis cezası gibi yaptırımlar, suçluların belirli bir süre boyunca özgürlüklerini sınırlar.

Ceza Hukuku İlkeleri Nelerdir?

Ceza hukuku, toplum düzenini sağlamak, suç işleyenleri cezalandırmak ve adaleti tesis etmek amacıyla belirli temel ilkeler etrafında şekillenmiş bir hukuk dalıdır. Bu ilkelere uyulması, hukuki sistemin adil, tutarlı ve etkili bir şekilde işlemesini sağlar. Ceza hukukunun temel ilkeleri aşağıda verildiği gibidir:

 • Kanunilik İlkesi: Kanunilik ilkesi, suç ve ceza kavramlarının önceden belirlenmiş kanunlar tarafından tanımlanması gerektiğini ifade eder. Suçlar ve cezalar, açık ve önceden belirlenmiş hukuki normlara dayanmalıdır.
 • Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi: Suçun ve cezanın kanunilik ilkesi, suç işleyenlerin eylemlerinin suç sayılabilmesi ve uygulanacak cezanın belirlenmesi için önceden var olan kanunlara dayanması gerektiğini vurgular.
 • İnsan Haklarına Saygı: Ceza hukukunun uygulanmasında temel bir ilke, suçlu veya şüpheli kişilerin temel insan haklarına saygı gösterilmesidir.
 • Caydırıcılık İlkesi: Caydırıcılık ilkesi, cezanın suç işleme eylemini önleme amacını taşıdığını ifade eder. Bu ilkeye göre, ceza, toplumda suç işleme eğilimini azaltıcı bir etki yapmalıdır.
 • Yasallık İlkesi: Yasallık ilkesi, suç işleyenlere uygulanacak olan cezaların kanunlarla önceden belirlenmiş olması gerektiğini belirtir.
 • Masumiyet Karinesi: Masumiyet karinesi, bir kişinin suçlu olduğuna dair kesin delillerin ortaya konulana kadar masum sayılması ilkesidir.
 • Ölçülülük ve Orantılılık İlkesi: Cezaların ölçülü ve orantılı olması ilkesi, suçun niteliği ve ağırlığına uygun bir cezanın belirlenmesini ifade eder.
 • İnsan Onuruna Saygı: İnsan onuruna saygı ilkesi, suç işleyen kişilerin insan haklarına ve kişisel onurlarına saygı gösterilmesini öngörür.

 

İletişim Bilgilerimiz

7/24 İletişim bilgilerimizi kullanabilirsiniz.

0 (539) 854 83 72

0 (539) 854 83 72

Nail Bilen Cad. İncili Pınar Mah. No:4 Kantar İş Merkezi

İletişim Formu

Bizimle İletişim Kurmak İçin Aşağıdan Formu Doldurup Gönderebilirsiniz.